Để có thể sử dụng dịch vụ Lắp đặt nhanh – TikiNOW, đơn hàng của bạn cần đủ điều kiện và đã chọn gói TikiNOW. Nếu địa chỉ nằm trong khu vực hỗ trợ, ở bước 3 Thanh toán và đặt mua, Bạn vui lòng chọn vào dòng yêu cầu dịch vụ lắp đặt nhanh – TikiNOW.